Opleiding NLP | SORAG Opleidingen en Cursussen

NLP

NLP is een visie op de menselijke ervaring, een manier om vermogens over te dragen en tevens een communicatietechnologie. Als je een beroep uitoefent kun je NLP gebruiken om je communicatie te verbeteren en meer greep te krijgen op je innerlijke processen als therapeut of op een ander vakgebied. Dit alles binnen het kader van je inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast is NLP is een manier van denken die concrete veranderingen mogelijk maakt. Het wordt dan ook gezien als een praktische communicatie- en veranderingstechnologie voor mensen die met andere mensen werken.


NLP onderzoekt welke elementen in onze innerlijke beleving onderscheiden kunnen worden, wat de eigenschappen van die elementen kunnen zijn en hoe die elementen met elkaar samenhangen. Het gaat dan over wat iemand in gedachten hoort, ziet en voelt. En ook hoe iemand zijn lichaam beweegt, wat iemand tegen zichzelf zegt en van welke vooronderstellingen en generalisaties iemand uitgaat. Deze structuur vormt een samenhangend systeem. Een verandering in het ene element, bijvoorbeeld een andere combinatie van innerlijke beelden, woorden, geluiden en bewegingen, resulteert in veranderingen in de andere elementen: ze leidt tot andere overtuigingen, andere emoties en ander gedrag. Daardoor komt iemand vervolgens tot een andere wisselwerking met zijn omgeving. NLP onderzoekt hoe mensen hun innerlijke beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen?'

Met behulp van NLP kun je het menselijke vermogen in kaart brengen (modelleren) om dit over te kunnen brengen aan anderen. In die zin is NLP een soort algemeen toepasbare onderwijstechniek: een inhoudelijk neutraal model voor het analyseren, begrijpen en overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens. NLP zoekt naar de innerlijke patronen die een expert tot een expert maken: het verschil dat het verschil uitmaakt. NLP is bekend geworden door zijn technieken. Een van de aantrekkelijkheden van NLP is dat het concrete, leerbare technieken aanreikt voor complexe menselijke vermogens. Doordat in principe ieder menselijk vermogen kan worden gemodelleerd en overgedragen, is er een groot aantal verschillende toepassingen van NLP ontwikkeld. Veel van die praktische mogelijkheden worden je in deze cursus aangereikt.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De geschiedenis en toepassingen van NLP, vooronderstellingen, het leerproces en veranderingen, versimpelen van problemen, communicatiemodellen, waarneming, de wijze waarop mensen ingesteld zijn, visualiseren en ankermodellen, het ontwikkelen en toepassen van strategieën, metaprogramma's, waarden en overtuigingen, schuldgevoelens, macht en onmacht, doelen stellen en behalen, gesprekstechnieken en gespreksmodellen, de functies van het onderbewustzijn, hypnose en trance, Time line therapy, Gestalt, combinaties met NLP zoals RET, systemisch werk, Enneagram en transactionele analyse.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot:
SORAG-Personal Coaching specialist

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Personal Coaching en NLP
Mindfulness - NLP

Andere op Psyche en Psychologie toegespitste opleidingen zijn:
Stresscoaching
Ontspanningscoaching
Hypnotherapie
Psychologie
Psycho- en Gedragscoaching
Praktische psychologie
Lichaamsgerichte Psychotherapie
Cognitieve Gedragstherapie
Mindfulness (based cognitive therapy)
cursus NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) worden de volgende onderwerpen behandeld:

Les 1

Inleiding

De geschiedenis van NLP

Basisuitgangspunten van NLP
De kaart is niet het gebied
Modelleren
Rapport
Zintuiglijke scherpzinnigheid
Flexibiliteit in gedrag en resultaatgericht denken
De uitgangspunten in de praktijk

Toepassingen van NLP

Vooronderstellingen
Respect voor andermans model van de wereld
De kaart is niet het gebied
Beperkingen en mogelijkheden liggen binnen ieders wereldmodel
Onze zintuiglijke weergaven uiten we via taal
We geven de wereld zintuiglijk weer
Mislukking bestaat niet, alleen feedback
Als wat je doet niet werkt, doe dan iets anders
Lichaam en geest beïnvloeden elkaar
Een individu is opgebouwd uit ´parts´
Het gedrag is niet de persoon
De mens heeft alle noodzakelijke hulpbronnen in zich
Nut is belangrijker dan waarheid
De mens heeft vrijheid van conclusie
Ervaring heeft een structuur
Het resultaat van je boodschap is het antwoord dat je krijgt
Alle procedures dienen de keuze te verruimen
Alle gedrag en verandering dienen geëvalueerd te worden naar context en ecologie
Persoonlijkheid is een illusie
De weg is belangrijker dan het doel
Alles wat je doet, is erop gericht om (opnieuw) één met jezelf te worden
Testen van de vooronderstellingen

Het leerproces
Vijf grondbeginselen voor succes
KOLB-leerstijlen
Leren via downchunking
Leren via een innerlijk model
Fasen in het leerproces

Veranderen
Van de huidige situatie naar de gewenste situatie
Vragenlijst HS/GS
Interne processen / interne staat / extern gedrag

Kaizen
Versimpelen van het probleem
De Kaizen-oefening
Kaizen en je hersenen
Uitbreiding Kaizen
Basistechniek Kaizen inclusief uitbreidingen

Oefeningen om gemakkelijker te kunnen visualiseren

Hoe te gebruiken in de praktijk

Les 2

Communicatie
Wat is communicatie?
Afstemmen, zenden en ontvangen
Soorten communicatie
Actie = reactie

Communicatiemodel
Invloeden op de communicatie
Zintuiglijke prikkels
Wie, wat, waar, wanneer en hoe

Structuur van de subjectieve ervaring

Metamodel
Toepassing van het metamodel
Filters
Vervormingen
Generalisaties
Weglatingen
Mogelijke overtredingen en reacties
Vervormingen
Generalisaties
Weglatingen

Lichaamstaal
Houding en gebaren
Het gezicht
Gebaren
Lichaamshouding
Het observeren van de lichaamstaal bij anderen
Je eigen lichaamstaal

Afstemmen in de communicatie
Het nut van voorbereiding
Aantrekkelijk maken voor de ander
Het nut van luisteren
Het nut van een pauze

Neurologische niveaus (in verandering en communicatie)
Toepassing neurologische niveaus
Intern of extern gericht
Vastgeroeste patronen
Het ´neurologische-niveauloopje´

Rapport
Mogelijkheden om rapport te maken
Afstemmingsvariabelen

Les 3

Waarnemen
Waarneming en beoordeling

Associatie en dissociatie
Oefeningen associatie / dissociatie
Dubbele dissociatie
Metapositie
Oefening metapositie

Eerste, tweede en derde positie

Zintuiglijke scherpzinnigheid

De focus van aandacht
Bestellingen doen

Focus van visie

Representatiesystemen
VAKOG/AD
VAKOG/AD in de praktijk
Representatiesystemen oefenen
Test voorkeursrepresentatiesysteem

Visueel ingestelde mensen
Predicaten
Predicaatzinnen

Auditief ingestelde mensen
Predicaten
Predicaatzinnen

Kinesthetisch ingestelde mensen
Predicaten
Predicaatzinnen
Olfactorische en gustatorisch ingestelde mensen

Auditief digitaal ingestelde mensen
Predicaten
Predicaatzinnen

Oogpatronen

Representatiesystemen, oogpatronen en rapport
Het belang van oogcontact

Les 4

Submodaliteiten en ankeren
Submodaliteiten en emoties

Visualiseren
Visualisatie van het toekomstbeeld
Visualiseren om energie te krijgen
Voorbeelden van submodaliteiten
Opvragen van submodaliteiten
Oefeningen met submodaliteiten

Nog meer oefeningen met submodaliteiten

Swish-patronen
Oefening de swish: overzicht
Oefening de swish: de katapult

Sociaal panorama
Interventies rondom het sociaal panorama
Opzet voor interventie
Conflictoplossing (dr. Thomas Gordon)

Ankeren
Een aantal belangrijke dingen om te onthouden over ankeren
Stappenplan ankeren

Nog meer over ankers

Ankermodellen
Eenvoudig positief kinesthetisch anker
Search anker
Resource anker
Stacked anker
Collaps anker
Chaining anker
New Orleans flexibiliteitsoefening (ankermodel)
Circle of excellence
Verankering van een ´rijke´ gemoedstoestand

Oefenen van groot belang
Zorg voor kwaliteit

Les 5

Strategieën
Bij alle gedragingen maken we gebruik van strategieën
Hoe zijn strategieën ontstaan?
Het TOTE-model
Trigger-fase
Operate-fase
Test-fase
Exit-fase
Een strategie van de ene plek naar de andere verplaatsen

Opvragen van een strategie
Strategie lastig te achterhalen

Opvragen van de strategie
De oefening uitgebreider omschreven
Er is geen mislukking, alleen feedback

Noteren van een strategie
Noteringen
Motivatiestrategie
Koopstrategie

Wijzigen van een strategie

Synesthesiepatronen

Voorwaarden voor goed ontwikkelde strategieën

Een aantal strategieën onder de loep genomen

Leerstrategieën
Subleerstrategieën

Motivatiestrategieën
Typische problemen met motivatiestrategieën

Liefdesstrategieën
Een relatie die op de klippen loopt
Een relatie nieuw leven inblazen
Nogmaals het TOTE-model

Oefeningen
Batesonstrategie
Disneystrategie
Spellingsstrategie

Ten slotte

Les 6

Metaprogramma´s
Geschiedenis van metaprogramma's
Filters
Voorspelbaarheid
Overzicht van de metaprogramma´s

De basismetaprogramma´s
Extern gedrag: extraversion / introversion
Interne weergaven: sensing / intuition
Interne toestand: thinking / feeling
Aanpassingsrespons: judging / perceiving
Je eigen typering

Metaprogramma´s en informatie
Criteriacheck
Proactief / reactief
Intern / extern referentiekader
Benaderen / vermijden
Globaal / specifiek
Opties / procedures
Denken / voelen
Verschilzoeker / gelijkmaker
Controle binnen zelf / controle buiten zelf
Handhaving / ontwikkeling / verandering
Structuur / concept / gebruik
Samen / nabijheid / alleen
Primaire gerichtheid: mensen / dingen / activiteiten / plaatsen / informatie
Representatiefilter: visueel / auditief / kinesthetisch
Verleden / heden / toekomst
Demonstratiefilter (meteen / meermaals / langere periode / nooit /herhaaldelijk)
Andere metaprogramma´s
Samenvatting

Metaprogramma´s en rapport
Metaprogrammma's in kaart brengen

Coaching met behulp van metaprogramma´s

Les 7

Waarden en overtuigingen
Inslijten van overtuigingen

Waarden
Het in kaart brengen van je eigen waarden

Overtuigingen

Een definitie van overtuigingen
Overtuigingen ontstaan ook door kennis
Waar komen jouw overtuigingen vandaan?
Waar richt je je op?
Afwezigheid van beperkende factoren
Negatieve overtuigingen veranderen
Ervaringen die je oorspronkelijke overtuiging ontkrachten

Schuld
Wat is schuld?
Schuldgevoel en communicatie 

Fobieën en gezondheidsklachten
Fobieën
Van een spinnenfobie afkomen

Macht en onmacht: stemmingen 

Oefeningen
Wijzigingen van overtuigingen via submodaliteiten (1)
Wijzigingen van overtuigingen via submodaliteiten (2)
Verandering van overtuigingen via verankering

Fast fobia cure
Loslaten/acceptatie

Factoren bij verandering
Elke verandering heeft consequenties
Maslov
Graves
Spiral dynamics

Les 8

Doelen stellen en behalen

Eerst nog even wat herhaling
Vijf grondbeginselen voor succes
Fasen in het leerproces
Een aantal NLP-vooronderstellingen
Van huidige situatie naar gewenste situatie
Waarden en overtuigingen
Kaizen
De Kaizen-oefening

Doelen stellen

Logische volgorde
Wat is de huidige situatie? Waar sta je nu?
Wat wil je bereiken?
Hoe weet je of je het bereikt hebt?
Wat heeft je geblokkeerd?
Welke belemmeringen zijn er?
Over welke middelen beschik je al?
Wat ga je als eerste doen om het te bereiken?
Wat houdt het voor je in als je het hebt bereikt?

SMART-doelen stellen
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

Vormvoorwaarden
Uitwerken wat je wilt
1. Positief geformuleerd
2. Afhankelijk van eigen vermogen
3. Zintuigspecifiek
4. Contextspecifiek
5. Egologisch

SWOT-analyse

Houdbaarheid

Motivatie
Benaderen ofwel ´naar toe´
Vermijden ofwel ´weg van´

De neurologische niveaus
Voorbeeld

Andere soorten doelen
ER-doelen
MAGIE-doelen

Alvast even iets over je onbewuste

Oefening doelstellingen formuleren

Tot slot

Les 9

Gesprekstechnieken

Voorwaarden voor een goed gesprek
Het stellen van de juiste vragen
De SPIN-methode
Gespreksmodellen
De zes A's 

Kritiek & Feedback
Feedback

Herkaderen (reframing)
Het proces van herkaderen
Voorbeelden van herkaderen

Trace en het Milton-model
Uptime en downtime
Trance
Rapport
Miltonmodel Taalpatronen

Metaforen
Het maken van metaforen
Een mogelijk model

Ten slotte 

Les 10

Het onderbewustzijn

Bewust / onbewust /onderbewust

Functies & eigenschappen van het onderbewustzijn
1. Opslaan indrukken en herinneringen
2. Domein van emoties
3. Organisatie van het geheugen
4. Onderdrukken onverwerkte negatieve ervaringen
5. Presenteren onverwerkte ervaringen
6. Definitieve onderdrukking ervaringen
7. Informatie over het lichaam
8. Beschermt het lichaam / automatismen
9. Hoogstaande moraal
10. Uw dienaar
11. Controle over waarnemingen
12. Energiebeheer
13. Herhaling
14. Nieuwsgierig
15. Verzameling Parts
16. Symbolisch
17. Neemt alles persoonlijk
18. Weg van de minste weerstand
19. Verwerkt geen ontkenning
20. Higher self 

Hypnose en trance
Bewustzijn en onderbewustzijn
Zelfhypnose
Zelfhypnose methoden
Methode Bettie Erickson
De oogrol-methode

Parts / Gedeelten
Vooronderstellingen
Relatie parts-persoonlijkheid
Werken met parts
Basiscommunicatie met een part
Nog enkele algemene suggesties
Interventies
Visual squash
Six step reframe

Les 11

Time Line therapy

Omgaan met oude ervaringen

Tijd(lijn)
Twee typen tijd
Oefening

Time Line / tijdlijn
Through time and in time
Through time
In time 

Gestalt

Je eigen Time Line en die van een ander

Negatieve emoties
Time Line Basisposities

Toekomst

Change personal history

Praktijkgeval

Les 12

Modelleren en afsluiting

Modelleren
Manier van werken bij modelleren
De gedragsgenerator
Reminders

Modelleerschema van Dilts
Extern
Intern
Micro / Macro
Congruentie tussen interne processen en extern gedrag

Werkblad Modelleren

Combinaties NLP

Johari Window

Kernkwadrant
Kernkwalitieit en valkuil
Uitdaging
Allergie
Het dubbele kwadrant
Stress
Invullen van een kernkwadrant

RET

Systemisch werk

Enneagram
Enneagramtypes

Tot slot

OMVANG 

Deze volledig schriftelijke studie omvat 682 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

geen specifieke vooropleiding nodig

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K6481

ECTS PUNTEN

13.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Neuro Linguistisch Programmeren.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: NLP

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.