Opleiding Depressiecoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Depressiecoaching

Wist je dat depressies wereldwijd bij meer dan 350 miljoen mensen voorkomen? Depressies zorgen ervoor dat mensen niet goed meer kunnen functioneren en steeds verder wegzakken in een uitzichtloos bestaan. Een depressie kan veroorzaakt worden door psychische, sociale, maar ook lichamelijke oorzaken. Depressies treden op bij volwassenen, maar ook bij bejaarden, kinderen en jongeren. Depressies zijn van alle tijden, maar het lijkt erop dat in onze huidige gejaagde wereld depressiviteit steeds vaker voorkomt. Vaak worden er antidepressiva gegeven, maar die leiden nogal eens tot medicijnverslaving. Hoe je dit kunt voorkomen en behandelen komt in de cursus Depressiecoachting uitgebreid aan bod.

Bij depressies kunnen we verschillende hoofdsoorten onderscheiden en eerst moeten we vaststellen of het wel echt een depressie is of een tijdelijke ‘dip’ in ons bestaan. Gaat het om een winterdepressie, een zomerdepressie, een postpartumdepressie (PPD) (postnatale depressie) of is de depressie het gevolg van het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) of het premenstrueel syndroom (PMS)? Vaak blijkt ook de manier van voeden, rust en slaap, lichamelijke activiteiten en contacten met anderen van groot belang te zijn. Daarom leer je hoe iemand met een depressie weer nieuwe contacten kan leggen, het dagelijkse werk weer op kan nemen en aan gedragsactivatie kan doen.


De opleiding Depressiecoaching gaat in op de oorzaken van depressies, de gevolgen ervan en op de behandelmethoden die toegepast kunnen worden, regulier, maar ook met homeopathie, aromatherapie en kruidentherapie. Verder wordt ingegaan op de mogelijkheden van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, groepstherapie, relatietherapie en gezinstherapie. Ook autogene training komt aan bod en het toepassen van affirmaties, want de toepassing hiervan blijkt bij depressies goed te werken. Je leert de kunst van het doorbreken van automatische negatieve gedachten en denkfouten. Denkfouten kunnen vaak opgelost worden evenals automatische gedachten. Daarvoor leer je in de cursus Depressiecoaching verschillende methodes toe te passen.

Een depressie heeft soms de neiging terug te komen en daarom word je in de cursus Depressiecoaching geleerd hiermee om te gaan, een terugval te voorkomen en op welke manier je de eerste symptomen van een terugval kunt opmerken. Als hulpverlener krijg je in diverse situaties met depressieve mensen te maken. Er wordt een relatie gelegd tussen de problemen die mensen nu hebben, en de ervaringen die verband houden met het ontstaan van een depressie.

Na het afronden van deze cursus ben je in staat de vele vormen van depressies te onderscheiden en deze, samen met de hulpvrager, op een individueel passende manier te behandelen. Deze cursus is niet alleen bedoeld als beroepsopleiding, want je kunt de kennis die je tijdens je studie opdoet ook heel goed toepassen op jezelf.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Mindfulness en Depressiecoaching
Stress- en Depressiecoaching
Trauma- en Depressiecoaching

Andere op Coaching toegespitste opleidingen zijn:
Kindercoaching
Personal Coaching
Traumacoaching
Pubercoaching
In de opleiding Depressiecoaching worden de volgende onderwerpen behandeld:

LES 1

Wat is (een) depressie?
Voor iedereen geschikt
Inhoud van deze cursus

Depressie als maatschappelijk probleem
Prevalentie
Terugval, chroniciteit en recidiviteit
Effectieve preventie is belangrijk
Kosten

Definiëren van een depressie
Definitie van een depressie
Ziektebeeld
Onderverdeling van de klachten
Depressieve stemming
  Somberheid
  Geen plezier en interesse
Klachten van het gevoel
  Angst 
  Verdriet
  Prikkelbaarheid
  Emotionele vlakheid
Klachten van het denken
  Negatieve gedachten en opvattingen
  Gedachten over schuld
  Gedachten van zinloosheid
  Onzekerheid
  Denken aan de dood
  Problemen in mentale processen
  Concentratieproblemen
  Geheugenproblemen
  Traag denken
  Piekeren
  Twijfelzucht
Klachten van het gedrag
  Traagheid
  Agitatie
  Vermijden van contact
  Minder ondernemen
  Jezelf verwaarlozen
Lichamelijke klachten
  Verminderde energie
  Slaapproblemen
  Eetproblemen
  Zenuwachtigheid
  (Hoofd)pijn
  Verminderde behoefte aan seks
Zeldzamere klachten
  Manie
  Fobie
  Psychose

Verloop en consequenties van een depressie
Verloop
  Startleeftijd
  Duur
  Chroniciteit
  Voorspellers van chroniciteit
Consequenties
  Lichamelijk functioneren
  Relaties en sociaal functioneren
  Partnerrelatie
  Ouder-kindrelatie
  Werk
  Suïcide

Depressie en de bevolking
Depressie bij volwassenen
Prevalentie
Leeftijd
Sekseverschillen

Depressie bij kinderen en jongeren
Prevalentie
Ziektebeeld
  Kinderen
  Baby’s
  Peuters
  Kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd
  Jongeren
  Sekseverschillen
Verloop
  Startleeftijd
  Duur
  Chroniciteit
Consequenties

Depressie bij ouderen
Prevalentie
Ziektebeeld
Depressie of dementie
Consequenties

Oorzaken van een depressie

Psychische oorzaken
Het karakter
Negatief denken en negatieve cognities
  Doorbreken van negatief denken en het ontwikkelen van positieve cognities
  Het cognitieve verklaringsmodel
Nare ervaringen
  Kinderen
  Volwassenen
  Het psychodynamische verklaringsmodel
Gebrek aan (sociale) bekrachtiging

Sociale oorzaken
Chronische stress
Verlies en rouw
  Sterven van de partner of een andere naaste
  Verlies van gezondheid
  Langdurige chronische ziekte
  Handicap
  Verlies van thuis of werk
Levensfaseproblematiek
  De puberteit
  De overgang
  Ouderdom
Weinig sociaal contact
Maatschappelijke problemen

Lichamelijke oorzaken
Erfelijkheid
Lichamelijke aandoeningen
  Schildklierproblemen
Neurotransmitters
  Serotonine en noradrenaline
Hormonen
Hypothalamus

Medicijnen, alcohol en drugsgebruik
Medicijnen als oorzaak
Alcohol en drugs
Combinatie van factoren

LES 2

Soorten depressies en behandeling
Diagnosticeren van een depressie
Reguliere behandelmethoden
Andere behandelmethoden

Soorten depressies

Hoofdsoorten depressies
Depressieve stoornissen
  Eenmalige depressieve stoornis
  Recidiverende depressieve stoornis
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Dysthyme stoornis
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling

Andere soorten depressies
Milde depressieve stoornis
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Winterdepressie
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Zomerdepressie
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Postpartumdepressie
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Depressie bij posttraumatische stressstoornis
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Depressie bij PMS
  Klachtenpatroon
  Oorzaken
  Behandeling
Depressie door een lichamelijke aandoening
Depressie door een bepaald middel

Diagnosticeren van een depressie
Stellen van een diagnose
Stemmingsstoornissen
Unipolaire stoornissen
Diagnostiek van de depressieve stoornissen
  Depressieve episode
  De affectieve symptomen
  De lichamelijke symptomen
  De cognitieve symptomen
  Eenmalige depressieve stoornis
  Recidiverende depressieve stoornis
  Depressieve stoornis niet anderszins omschreven
  Specificeren van klinische toestand en kenmerken
  Lichte depressie
  Matige depressie
  Ernstige depressie
  Psychotische depressie
  Melancholische kenmerken
  Katatone kenmerken
  Atypische kenmerken
  Psychotische kenmerken
Diagnostiek van de dysthyme stoornis
Bipolaire stoornis
  Manische episode
Diagnostiek van de bipolaire stoornis
 Specificeren van klinische toestand en kenmerken
  Waarschuwing!

(Zelf)diagnose
Vragenlijsten
Valkuilen bij het stellen van een diagnose
  Prikkelbaarheid
  Sociaal terugtrekken

Reguliere behandelmethoden
Waakzaam afwachten
  Wanneer toch een echte behandeling starten?
Zelfhulptherapie
  Zelfhulpboeken
  Andere media

Psychotherapie
Wat is psychotherapie
De effecten van psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie
Registratieopdrachten
  Ingevuld Vijf G-schema
  Datum en tijd
  1. Gebeurtenis
  2. Gedachten
  3. Gevoel
  4. Gedrag
  5. Gevolg
Gedragstherapie
Disfunctionele gedragingen veranderen

Mindfulness based cognitive therapy
Direct mindfulness in het dagelijks leven toepassen
Veranderen van de aandacht

Cliëntgeoriënteerde therapie

Psychodynamische therapie

Interpersoonlijke therapie

Groepstherapie
Belangrijke voor- en nadelen van groepstherapie

Relatie- en gezinstherapie
Relatietherapie
Gezinstherapie

Medicamenten
Antidepressiva
Gebruik van antidepressiva
Antidepressiva in de dagelijkse praktijk
Het effect van antidepressiva
Contra-indicaties
Interacties
Bijwerkingen
Overdosering
Soorten antidepressiva
  Tricyclische antidepressiva (TCA’s)
  Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s)
  Serotonine noradrenaline heropnameremmers
  Monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers)
  Overige antidepressiva
Andere medicamenten
  Sedativa
  Slaapmiddelen
  Anxiolytica

Overige reguliere behandelmethoden
Lichttherapie
Lichttherapie veroorzaakt weinig bijwerkingen
Elektroconvulsietherapie
Neurofeedbacktherapie
Opname in een psychiatrische kliniek

LES 3

Inleiding
Alternatieve behandelmethoden

Lichaamsgerichte therapie
Therapeutisch bewegen
Hardlooptherapie
Het effect van hardlooptherapie
Creatieve therapie
Het effect van creatieve therapie
Pesso-psychotherapie
Haptotherapie

Positieve zelfbeïnvloeding
Autogene training
De ontwikkeling van autogene training
Stappenplan basismethode autogene training
Oefenruimte
Irriterende factoren
Juiste lichaamshouding
  Rugligging
  Ontspannen zithouding
  Leunstoelhouding
  Beëindigen van de lichaamshouding
Hoe vaak en hoelang oefenen?
Stap 1: instellen van de rust
  Zelf oefenen
  Verzet en effect
Stap 2: ontspannen van de spieren en zwaarte van de ledematen
  Zelf oefenen
  Verzet en effect
  Terugnemen
  Het eerste commando is:
  Het tweede commando is:
  Het derde commando is:
Stap 3: warmte door ontspanning van de bloedvaten
  Zelf oefenen
  Verzet en effect
Stap 4: Reguleren van de hartslag
  Zelf oefenen
  Waarschuwing
  Verzet en effect
Stap 5: reguleren van de ademhaling
  Zelf oefenen
  Effect
Stap 6: reguleren van de buikorganen
  Zelf oefenen
  Waarschuwing
  Effect
Stap 7: afkoelen van het voorhoofd
  Zelf oefenen
  Waarschuwing
Stappenplan verkorte autogene training
Stappenplan zeer korte autogene training

Affirmaties
De werking van een affirmatie
Affirmaties formuleren
  Zelf oefenen
  Verzet
Voorbeeld oefening integreren van een affirmatie

Kruidengeneeskunde
Plantaardige antidepressiva
Sint-Janskruid - Hypericum perforatum
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Alle reguliere antidepressiva
  Bloedverdunners
  Antihypertensiva
  Hartmiddelen
  Anti-epileptica
  Anti-astmatica
  HIV-medicijnen
  Immunosuppressiva
  Sedativa
  Anxiolytica
  Narcotica
  Antimigrainemiddelen
  Lithium
  Alcohol
  Anticonceptiepil
  Bijwerkingen
Griffonia
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Kanna
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Rhodiola
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Reguliere antidepressiva
  Cyclofosfamide
  Doxorubicine 
  Bètablokkers
  Bijwerkingen
Haver
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Andere fytotherapeutische middelen
  Angstgevoelens
  Verminderde energie
  Verkramping van het lichaam
  Fytotherapeutische middelen die vermeden moeten worden tijdens depressie

Aromatherapie
Aromatherapeutische oliën bij volwassenen
Bergamot
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
  Contra-indicaties
Basilicum
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
  Contra-indicaties
Citroenmelisse
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
  Contra-indicaties
Lavendel
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
Lavendin
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
  Contra-indicaties
Blauwe en roomse kamille
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
Roos
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
Neroli
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen
Sandelhout
  Effect
  Dosering
  Bijwerkingen 
Aromatherapeutische oliën bij kinderen
Mandarijn
  Effect
  Dosering
  Waarschuwing
Sinaasappel
  Effect
  Dosering
  Waarschuwing
  Contra-indicaties
Gebruiksmogelijkheden
Massages
  Dosering
Bad
  Dosering
Inhalatie/verdamping
  Directe inhalatie
  Indirecte inhalatie

Homeopathie
Homeopathica
Homeopathische middelen bij depressie
Acidum nitricum D6-D12
Acidum phosphoricum D4-D12
Aurum metallicum D6-D30
Cadmium phoshoricum D6-D12
Calcium carbonicum D6-D30
Cimicifuga D6-D30
Graphites D6-D30
Ignatia D6-D30
Lilium tigrinum D6-D30
Lycopodium D6-D30
Manganum aceticum D4-D12
Natrium muriaticum D6-D30
Paeonia officinalis D4
Staphisagria D4-D6
Veratrum album D6-D30

Voeding en supplementen
Voedingsadvies
Algemeen gezond dieet bij depressie
Voedingstekorten en supplementen
  Vitamine B2
  Vitamine B6
  Vitamine B9
  Vitamine B12
  Vitamine B-complex
  Vitamine C
  Magnesium
  Zink
  Essentiële vetzuren
Overige supplementen bij depressie
  Aminozuren
  SAMe
  Tryptofaan/5-HTP
  Chromium
Voeding als bron van depressieve gevoelens
Voeding van ouderen
Andere oorzaken van depressie bij ouderen

LES 4

Anders denken
Negatieve gedachten of depressieve cognities
Doorbreken van een depressie

Negatief denken
Negatief denken veroorzaakt negatieve gevoelens
Het registreren van negatief denken
Oefening gedachten registreren
Positiever leren denken
Oefening positiever denken
  Stap 1: Onderzoeken van de gedachten
  Stap 2: Vervang de gedachte door een andere meer positieve gedachte
Doorbreken van het negatieve denken

Depressieve automatische gedachten en denkfouten
Automatische gedachten
Denkfouten
Soorten denkfouten
Doemdenken
Zwart-wit denken
Overgeneraliseren
Emotioneel redeneren
Waarzeggerij
Spijt
Gedachten lezen
Etiketten opplakken
Onvermogen om zelf te weerleggen
Eisen stellen
Mentaal filteren
Oneerlijke vergelijkingen
Positieve dingen wegwuiven
Lage frustratietolerantie
Wat-als denken
Dingen persoonlijk opvatten
Beschuldigen
Herkennen van automatische gedachten en denkfouten
Identificeren van automatische gedachten
Opschrijven van harde feiten
Opsporen van denkfouten
Steeds terugkerende denkfouten
Oefening automatische gedachten en denkfouten opsporen
Stappenplan
  Stap 1: Achterhalen van een automatische gedachte of denkfout
  Stap 2: Achterhalen van een denkfout of automatische gedachte
Voorbeeld registratieformulier denkfouten opsporen
Automatische gedachten en denkfouten opsporen met ABC-methode 1
Oefening ABC-methode 1
Stappenplan
  Stap 1: Invullen van de datum
  Stap 2: Bepalen van emotie
  Stap 3: Bepalen van uitgevoerd gedrag
  Stap 4: Beschrijven van de specifieke gebeurtenis
  Stap 5: Bepalen van de cognities
  Stap 6: Identificeren van de denkfout
Voorbeeld registratieformulier ABC-methode 1
Uitdagen van automatische gedachten en aanpakken van denkfouten
Identificeren van de belangrijkste automatische gedachte
Automatische gedachten aanpakken met het gedachterapport
Eerste deel gedachterapport
Als gevoelens vermomd gedrag niet opschrijven
Automatische gedachten opschrijven als harde feiten
Tweede deel gedachterapport
Bepalen van de belangrijkste automatische gedachte
Het identificeren van bewijzen
Evenwichtig alternatief formuleren
Redelijke alternatieven voor automatische gedachten
Stappenplan
  Stap 1: Bepalen van de gebeurtenis
  Stap 2: Bepalen van het gevoel en gedrag
  Stap 3: Identificeren van de negatieve automatische gedachten
  Stap 4: Bepalen van de belangrijkste automatische gedachte
  Stap 5: Verzamelen van bewijzen
  Stap 6: Formuleren van een alternatieve gedachte
  Stap 7: Scoren van de geloofwaardigheid van de alternatieve gedachte
Automatische gedachten uitdagen met de tweekolommentechniek
Oefening tweekolommentechniek
Voorbeeld registratieformulier tweekolommentechniek
Stappenplan
Automatische gedachten en denkfouten aanpakken met de ABC-methode 2
Oefening ABC-methode 2
Bedenken van alternatieven voor de problematische cognities
Bepalen wat de invloed is van de alternatieve gedachten
Stappenplan
Voorbeeld registratieformulier ABC-formulier 2
Automatische gedachten en denkfouten aanpakken met de oefening bewijslast onderzoeken
Stappenplan
Voorbeeld schema bewijslast onderzoeken

Andere irrationele cognities
Irrationele cognities herkennen
Irrationele cognities uitdagen
Irrationele cognities uitdagen met gedragsexperimenten
Uitdagen van irrationele cognities door middel van bewijzen zoeken
Oefening veranderen van irrationele cognities
Stappenplan
Voorbeeld registratie veranderen van irrationele cognities
Uitdagen van irrationele cognities door middel van gedragsexperimenten
Opzetten van een gedragsexperiment
Een gedragsexperiment verzinnen
Uitvoeren van een gedragsexperiment
Stappenplan

Depressieve kernovertuigingen
Depressieve kernovertuigingen vaak in de loop van het leven gevormd
Soorten depressieve kernovertuigingen
Stelsel van kernovertuigingen
Automatische gedachten
Strategieën
Veronderstellingen
Kernovertuigingen
Voorbeeld van een stelsel van kernovertuigingen
Identificeren en aanpakken van kernovertuigingen
Kernovertuigingen opsporen
Neerwaartse pijltechniek
Oefening neerwaartse pijltechniek
Voorbeeld
Aanpakken van kernovertuigingen en het ontwikkelen van nieuwe kernovertuigingen

LES 5

Leven met een depressie
Neerwaartse spiraal

Aanpassen van de levensstijl
Voor jezelf zorgen

Voeding
Adviezen over voeding
Belangrijke algemene tips voor een gezond eetpatroon
Belangrijke algemene tips voor gezonde voeding
Gezond dieetplan
Oefening opstellen van een gezond dieetplan

Rust en slaap
Rust
Rust als geschenk
Relaxatietechnieken
Ademhalingsoefening
Visualisatietechnieken
Slapen
Slaapproblemen
Tips om goed te slapen
Slaapritueel
Oefening slaapritueel opzetten en ontwikkelen

Persoonlijke verzorging

Actief worden en blijven
Aangename en plezierige activiteiten
Verhogen van het aantal aangename en plezierige activiteiten
Oefening lijst van aangename en plezierige activiteiten
Uitvoeren van aangename en plezierige activiteiten
Oefening plannen van meer aangename en plezierige activiteiten
Aangename en plezierige activiteiten bij een sombere stemming

Lichamelijke activiteiten
Lichamelijke activiteit stabiliseert de stemming
Het soort lichamelijke activiteit
Hoe vaak en hoelang?
Tips voor meer lichamelijke activiteiten
Gestructureerd bewegingsprogramma
Oefening gestructureerd bewegingsprogramma opstellen
Tips bij het bewegingsprogramma

Contact met anderen
Sociale contacten tijdens de depressie
Alleenstaanden en ouderen
Partner en naasten
Partner
Seksualiteit
Vrienden
Ouders
Kinderen
Sociale vaardigheden

Luisteren
Parafraseren en reflectie

Assertief zijn
Directheid eerste stap

Verzoeken doen
Ja zeggen 
Nee zeggen

Omgaan met conflicten

Nieuwe contacten leggen
Op zoek naar vrienden en kennissen
Activiteiten met anderen
Afspreken van activiteiten met andere mensen
Tips bij het afspreken van activiteiten met andere mensen

Werk
Blijven werken
Overschat jezelf niet
Praten met een leidinggevende
Aangepast werk
Praten met collega’s
In gesprek met de bedrijfsarts
Voor- en nadelen van blijven werken
Voordelen van blijven werken
Nadelen van blijven werken
Een tijdje niet werken
Periode van ziekteverzuim
Praten met leidinggevende en collega’s
In gesprek met de bedrijfsarts
Voor- en nadelen van een tijdje niet werken
Voordelen van een tijdje niet werken
Nadelen van een tijdje niet werken
Weer aan het werk gaan
Wanneer het werk een rol speelde bij de depressie
Een nieuwe baan zoeken
Ontslag en kwijtraken van je baan
Weiger het ontslag
Arbeidsongeschikt raken

Gedragsactivatie
Overdag actief blijven
Actief worden en blijven!
Dagbesteding
Levensritme
Activiteiten
Levensritme-activiteiten
Persoonlijke verzorging
Huishoudelijke taken
Aangename en positieve activiteiten
Activiteiten in de natuur
Creatieve activiteiten
Lichaamsbeweging
Vervelende activiteiten
Sociaal contact
Opstellen van een dagprogramma
Oefening opstellen dagprogramma
Tips voor het dagprogramma
Uitvoeren van een dagprogramma
Actiever worden en blijven

LES 6

Voorkomen van terugval en stoppen met antidepressiva
Het oude leven gewoon weer oppakken
Haken en ogen aan gebruik van reguliere antidepressiva
Antidepressiva zorgen voor onderdrukking van de symptomen

Voorkomen van een terugval
Herkennen van voortekenen en terugvalsignalen
Leren van een eerdere depressie
Oefening: leren van een eerdere depressie
Mogelijke voortekenen
Lijst van mogelijke voortekenen
Oefening lijst van voortekenen
Alert zijn
Bewust worden
Meer leren over de depressie zelf

Manieren om terugvalsignalen in de gaten te houden
Het alarmsysteem
Voortekenen en valkuilen herkennen
Bijhouden van een dagboek
Oefening: dagboek bijhouden
Gesprekken
Depressiezelftest
In actie komen
Stel actie niet uit
Situatie veranderen
(H)erkennen, benoemen en definiëren van het probleem
Brainstormen over de oplossing
De oplossing uitvoeren
Het resultaat testen
Oplossingen herzien
Verdragen en accepteren
Zeursessies
Accepteren is geen nederlaag!

Preventieprogramma
Actieplan
Terugvalpreventieplan
Oefening: ontwikkelen van een terugvalpreventieplan
Voorbeeld van een terugvalpreventieplan
Mindfulness based cognitive therapy
Terugval in een depressieve gemoedstoestand herkennen
Uitvoering van mindfulness

Stoppen met reguliere antidepressiva
Langdurig antidepressiva gebruiken
Bijwerkingen van antidepressiva
Stoppen met antidepressiva
Plotseling stoppen
Geleidelijk stoppen
Onthoudingsverschijnselen
Symptomen van onthouding
Factoren die een rol spelen
De eerste onthoudingsverschijnselen
Duur van de onthoudingsverschijnselen
Intensiteit van de onthoudingsverschijnselen
Verschil tussen onthoudingsverschijnselen en depressie
Onderscheid tussen onthoudings- en terugkeerverschijnselen
Timing van het stoppen
Lichamelijke onthoudingsverschijnselen
Karakteristiek tijdsverloop
Plotseling verdwijnen van de symptomen
Belangrijke tips bij het stoppen
Goede begeleiding
Mentaal weer kwetsbaarder
De directe omgeving op de hoogte stellen
Gevoelens bijhouden
Serieuze onthoudingsverschijnselen
Laatste dosis

Verminderen van de onthoudingsverschijnselen
Plantaardige sedativa
Haver
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Passiebloem
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Slaapmutsje
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Mariadistel
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Kurkuma
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Versterkende kruiden
Grote brandnetel
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen
Eik
  Effect
  Werkingsmechanisme
  Dosering
  Contra-indicaties
  Interacties
  Bijwerkingen

Kruiden voor specifieke onthoudingsverschijnselen
Aromatherapie
Gebruiksmogelijkheden
Baden
Massage
Ontgiftingskuur
Manieren om te ontgiften
Belangrijkste leefregels
  Bijwerkingen
  Contra-indicaties
Voorbeeld van een zevendaagse kuur

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 524 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week 

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

mbo-niveau is wenselijk, maar niet noodzakelijk

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K7378

ECTS PUNTEN

6.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Depressiecoaching.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Depressiecoaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.