Klachtenprocedure | SORAG Opleidingen en Cursussen SORAG Opleidingen en Cursussen

KLACHTENPROCEDURE

De SORAG stelt alles in het werk om cursisten zo goed mogelijk hun scholing te laten volgen. Slechts zelden is een cursist niet tevreden met het aangeboden cursusmateriaal en de begeleiding door de corrigerend en adviserend docent. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden, dan kun je daar te allen tijde contact over opnemen met je studiebegeleider. Een gesprek met je studiebegeleider leidt nagenoeg altijd tot een voor jou als cursist aanvaardbare oplossing.
 
Mocht dat niet het geval zijn dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen. De klachtenprocedure geeft je alle informatie over hoe je een klacht in kunt dienen en binnen welke termijn je een reactie van de SORAG kunt verwachten. Hierdoor stellen we je in staat om als cursist volledig je rechten te kunnen doen gelden. Je klacht nemen wij uiteraard altijd serieus en onderstaand kun je lezen hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat.
 
1. Definities
Een klacht vormt elke schriftelijke uiting van ontevredenheid of teleurstelling van een cursist ten aanzien van de dienstverlening, zoals de inhoud van het lesmateriaal, de administratieve begeleiding van de studiebegeleiders en de begeleiding door de corrigerend en adviserend docent.
 
Een cursist is elke actieve deelnemer aan het onderwijs van de SORAG, onderdeel uitmakend van de Coöperatie SORAG-Akademie U.A., en die zich als cursist heeft ingeschreven.
 
2. Het indienen van een klacht
Je kunt een klacht schriftelijk bij ons indienen. Zowel voor jezelf als voor de SORAG is het van belang om de klacht zo snel en uitgebreid mogelijk te kunnen behandelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je je klacht van de volgende gegevens voorziet:
 
De datum van verzending van je schriftelijke klacht
Je naam en voorletters
Je huisadres, huisnummer en de postcode (geen postbus)
Je cursistnummer bij de SORAG
De eventuele cursus waarop je klacht betrekking heeft
Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van je klacht
Voorbeelden van de feiten waarop je klacht gebaseerd is
Eventuele voorgaande correspondentie of e-mailberichten die betrekking hebben op je klacht
 
Alleen als wij over bovenstaande gegevens beschikken kunnen we je klacht zo snel mogelijk behandelen. Wij adviseren je je klacht aangetekend per post te verzenden naar:
 
Coöperatie SORAG-Akademie U.A.
T.a.v. Klachtencommissie
Beukstraat 55
6181 KV Elsloo Lb.
 
3. Samenstelling van de klachtencommissie van de SORAG
De klachtencommissie van de SORAG is samengesteld uit tenminste drie leden, waaronder de directeur, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatie SORAG-Akademie U.A. in de persoon van F.W.H. Groenestijn en een externe adviseur.
 
4. De behandeling van je klacht
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van je klacht ontvangt je van de Klachtencommissie een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze schriftelijke bevestiging staat aangegeven welk lid van de Klachtencommissie je klacht in behandeling heeft genomen. Tevens delen we je in deze ontvangstbevestiging mee binnen welke periode je een inhoudelijke reactie op je klacht kunt verwachten, in ieder geval binnen 15 werkdagen na ontvangst van de ontvangstbevestiging.
 
Wanneer deze termijn vanwege de gecompliceerdheid van je klacht of het verstrekken van onvoldoende relevante gegevens om een objectieve beslissing te nemen niet realiseerbaar is, ontvang je van het behandelende lid van de Klachtencommissie een schriftelijk verzoek om aanvullende informatie te verstrekken.
 
5. Beheer, toezicht en geheimhouding
Alle gegevens met betrekking tot een klacht worden gedurende een termijn van 3 jaar na afhandeling van de klacht door de SORAG bewaard. Deze gegevens zijn geheim en worden op een daartoe passende wijze ten kantore van de SORAG bewaard. Het toezicht op de juiste afwikkeling van je klacht als cursist wordt gewaarborgd door de Raad van Bestuur van de Coöperatie SORAG in de persoon van haar voorzitter F.W.H. Groenestijn die tevens verantwoordelijk contactpersoon is.
 
6. Externe klachtenregeling
De SORAG zal zich tot het uiterste inspannen om je klacht naar volle tevredenheid af te handelen. Mocht het niet mogelijk blijken om tot een voor jou als cursist bevredigende oplossing te komen, dan heb je de mogelijkheid om je te wenden tot de Klachtencommissie van de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) Grasanjelier 10, 5658 GZ Eindhoven.
 

Klachtenregeling Stichting K.T.N.O.

Klachtenregeling Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) inzake alle cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten als zijnde geregistreerd op haar website: www.ktno.nl.
 
R.F.J.A. de Beijer, Stichtingscommissaris van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, nader te noemen als "KTNO" te Eindhoven.
 
Overwegende
Dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer gewenst is, dat deze zich met eventuele klacht(en) over de uitvoering van een cursus, training, opleiding of traject kan wenden tot een Klachtencommissie indien bespreking van zijn/haar onvrede met de docent/trainer/opleider/adviseur van betreffende geregistreerde opleider niet tot een bevredigend resultaat leidt.
 
Artikel 1 Begrippen
Deelnemer
Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject welke geregistreerd staat als geaccrediteerde opleiding op onze website.
 
Klachtencommissie
De Klachtencommissie van KTNO inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten.
 
Commissaris
De Stichtingscommissaris van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.
 
Cursus, training, opleiding of traject
De cursus, training, opleiding of traject die als zijne geaccrediteerd en geregistreerd bij KTNO wordt aangeboden of georganiseerd.
 
Docent/trainer/opleider/adviseur
De persoon die in opdracht van KTNO of het registreerde opleidingsinstituut de cursus, training, opleiding of traject uitvoert.
 
Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding of traject gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
 
Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.
 
Artikel 2 Ontvankelijkheid
1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training, opleiding of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of traject indienen bij de Klachtencommissie.
2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.
 
Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie
1. De Klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit bestuursleden van stichting KTNO, een commissaris van KTNO en tenminste 1 onafhankelijke specialist. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure. Leden van de commissie kunnen enkel vervangen worden voor andere onafhankelijke personen, aangewezen door de stichtingscommissaris van KTNO. 
 
Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de stichtingscommissaris.
 
Artikel 5 Klachtprocedure
1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij KTNO is ontvangen.
2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.
3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende de cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager.
5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur in elkaars aanwezigheid.
6. Indien bovenstaande niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor KTNO.
 
Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid
1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de commissaris.
2. De Klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel naar de klager.
3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
5. Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
 
Artikel 7 Reactie commissaris
1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie, maakt de commissaris zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de Klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.
2. De commissaris zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur.
3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken docent/trainer/opleider/adviseur.
4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, de uitspraak samen met de verbonden consequenties aan zowel klager als betrokken docent/trainer/opleider/adviseur schriftelijk worden verstuurd. 
 
Eindhoven, 1 april 2018
 
R.F.J.A. de Beijer
Stichtingscommissaris Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
 
Het adres van de Stichting KTNO is Generaal Stedmanstraat 59, 5623 HW Eindhoven.