Opleiding Medische Basiskennis hbo II | SORAG Opleidingen en Cursussen

Medische Basiskennis hbo II

Het apart volgen van de module II is alleen mogelijk bij vrijstelling voor de module I. 
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met ons secretariaat tel. 085-7430261 of secretariaat@sorag.nl
 
Deze cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting GezondZorg.

Medische Basiskennis vormt de ondergrond van elke vorm van medisch handelen. Om verantwoord te kunnen werken in de medische en natuurgeneeskundige praktijk is kennis over de werking van het menselijke lichaam, de oorzaken en het diagnosticeren van afwijkingen en ziekten van groot belang. Alleen met voldoende kennis op dit gebied ben je in staat om mensen daadwerkelijk te helpen, zowel door middel van het uitstippelen van een behandelplan, als door het adviseren en toepassen van verschillende therapievormen en het adviseren van natuurlijke geneesmiddelen. Een goede medische basiskennis op Hbo-niveau stelt je tevens in staat om tot een betere communicatie te komen met artsen, specialisten en andere hoger geschoolde werkers in de gezondheidszorg.


In module II wordt onder andere aandacht besteed aan aspecten van de professionele beroepsuitoefening en beroepshouding, menswetenschappen, maatschappij en gezondheidszorg, psychologie en psychische stoornissen, de omgang met en de rechten van de patiënt, de invloed van ziekte op het sociale functioneren, filosofie en basisprincipes van de natuurgeneeswijzen, vormen van gezondheidszorg, alsmede veel gebruikte farmaceutische geneesmiddelen en de invloed van voeding op ziekte en genezing. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan methoden om je studie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze cursus komt in grote lijnen overeen met de theoretische Hbo-opleiding voor verpleegkunde.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Andere op Medisch vakken toegespitste opleidingen zijn:
Medische Basiskennis hbo
Ziektenleer en Anatomie

In de cursus Medische Basiskennis hbo-module II worden de volgende onderwerpen behandeld:

Studiemethodiek
Leren als begrip
Relatief blijvend

Leeractiviteiten en leervaardigheden

Leerstijl
Leerprocessen
Vier leervaardigheden
Lezen ofwel studeren
Structureel lezen
Integraal lezen
Toetsen

Anatomie in vivo
Techniek van het inspecteren
Auscultatie
Percussie
Palpatie
Algemene indruk
Inspectie ventraal
Inspectie dorsaal
Inspectie lateraal

Verzamelen van gegevens
Inspectie van de huid en de slijmvliezen
Beoordeling van de voedings- en vochttoestand
Beoordeling van de pols
Meting van de bloeddruk
Beoordelen van de ademhaling

Farmacotherapie
Geneesmiddelen
Definiëring van begrippen
Herkomst van geneesmiddelen
Voorschrijven van geneesmiddelen
Recepttaal

Indeling geneesmiddelen
Indeling naar werkwijze
Indeling naar toedieningswijze
Systemische toediening

Toepassing van geneesmiddelen
Dosering
De famacokinetische fase
Invloed van voeding op de resorptie van geneesmiddelen
Invloed van de toedieningswijze op de farmacokinetiek
Eliminatie van geneesmiddelen
Invloed van het geneesmiddel op de mens

Farmacodynamische fase
Hoofdwerking en bijwerking
Indicatie en contra-indicatie
Interacties
Additie, potentiëring, synergisme en antagonisme

Gewenning en verslaving

Belangrijkste groepen geneesmiddelen
Toelichting geneesmiddelen beschrijving
Naam van het geneesmiddel
Samenstelling
Eigenschappen
Indicaties
Contra-indicaties
Zwangerschap en lactatie
Bijwerkingen
Interacties
Waarschuwingen/voorzorgen
Overdosering
Dosering

Geneesmiddelgroepen

Latijn in de medische praktijk
Apothekerslatijn
Uitspraak van het latijn
De plaats van de klemtoon

Psychopathologie
Beeldvorming en visie psychiatrie en maatschappij
Psychiatrie in de twintigste eeuw
Medisch model
Instanties psychiatrische zorg
Overzicht van specialisaties binnen de psychiatrie
Beroepsgroepen binnen de psychiatrische hulpverlening

Diagnostiek en behandelwijze
Classificeren
Klinische syndromen
De overige vier assen
Diagnostiek

Verklaring en begrippen
Oorzaken
Biologische verklaringen
Psychodynamische verklaringen
Sociale verklaringen

Behandelingswijzen
Principes van de hulpverlening
Hulpverlening in fasen
Biologische behandeling
Psychotherapie
Sociale psychiatrie

Verloop en preventie
Epidemiologie
Prognose
Preventie

Psychiatrische stoornissen
Onderverdeling van psychiatrische stoornissen

Psycho-organische stoornissen
Delier

Dementie
De algemene behandeling
Amnestisch syndroom

Stoornissen door gebruik van alcohol en drugs
Alcohol
Drugs
Kenmerken van intoxicatie

Schizofrenie en andere psychosen

Wanen en hallucinaties

Schizofrenie

Niet schizofrene psychosen

Stemmingstoornissen

Depressie

Manie en bipolaire stoornis

Angststoornissen
Angst en angststoornissen
De paniekstoornis
Fobieën

Dwangstoornis
Posttraumatische stressstoornis

Dissociatieve stoornissen

Somatoforme stoornissen
Somatisatie- en conversiestoornis
Hypochondrie

Eetstoornissen
Anorexia nervosa en boulimia
Andere eetstoornissen
Lichamelijke gevolgen van anorexia nervosa en boulimia nervosa

Seksuele stoornissen
Seksuele disfuncties
Parafilieën

Gender-identiteitsstoornis

Slaapstoornissen
Parasomnia
Dyssomnie

Stoornissen in de impulscontrole
Impulsief gedrag en zelfbeheersing
Impulscontrolestoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen

Vreemd en excentriek gedrag

Dramatische, emotionele of onvoorspelbare gedragingen

Angst en onzekerheid

Aanpassingsstoornissen
Stress en aanpassing

Stoornissen bij kinderen en adolescenten

Autisme
Aandachtstekortstoornis en hyperactiviteit
Anti-sociale gedragsstoornis
Ticstoornissen
Specifieke ontwikkelingsstoornissen
Stoornissen in de uitscheiding

Verklarende woordenlijst

Filosofie en antropologie
Wat is filosofie?
Wat is antropologie?
Het belang van de antropologie voor de natuurgeneeswijzen

Psychologie
Psychologie en het belang voor de additieve therapeut
Systematiek in de psychologie
Velden in de psychologie
Stromingen en scholen in de psychologie
Basisgebieden in de psychologie
Geschiedenis van de psychologie
De nature-nuturekwestie

Scholen in de psychologie
Psychoanalyse
Belangrijke uitgangspunten van het psychoanalytisch denken
De persoonlijkheid van de mens
Psychologische processen als oorzaak
Persoonlijkheid wordt in de kinderjaren bepaald
Mensbeeld vanuit de psychoanalyse
Belangrijke principes van de psychoanalyse
Afweermechanismen
Overdracht en tegenoverdracht
Psychotherapie vanuit de psychoanalyse

Behaviorisme
Belangrijke uitgangspunten van het behaviorisme
Mensbeeld vanuit het behaviorisme
Belangrijke principes van het behaviorisme
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Psychotherapie vanuit het behaviorisme

Humanistische psychologie
Belangrijke uitgangspunten van de humanistische psychologie
Mensbeeld vanuit de humanistische psychologie
Belangrijke principes uit de humanistische psychologie
Gentle teaching
Psychotherapie vanuit de humanistische psychologie

Cognitieve psychologie
Belangrijke vertegenwoordigers en hun uitgangspunten
Mensbeeld vanuit de cognitieve psychologie
Belangrijke principes uit de cognitieve psychologie
Computer als model voor menselijke denkprocessen
Depressiemodel van Beck
Psychotherapie vanuit de cognitieve psychologie

Biologische psychologie
Belangrijke vertegenwoordigers en hun uitgangspunten
Mensbeeld vanuit de biologische invalshoek
Belangrijke principes uit de biologische psychologie
Het evolutiedenken
Erfelijkheid en gedrag
Hersenen en gedrag
Psychotherapie van de biologische psychologie

Het multicausale model

Functieleer
Psychische functies en stoornissen
Waarneming
Waarnemingstoornissen
Geheugen
Geheugenstoornissen
Oriëntatie
Oriëntatiestoornissen
Denken
Denkstoornissen
Wil en motivatie
Wils- en motivatiestoornissen
Gevoelens
Gevoelstoornissen
Taal
Taalstoornissen
Intelligentie
Intelligentiestoornissen
Bewustzijn
Bewustzijnstoornissen

Bewustzijn, waarnemen, observeren en interpreteren

Geheugen en denken
Geheugen
Denken
Oplossingsstrategiën

Emoties
Lichamelijke opwindingstoestand
Cognitief label
Relatie tussen lichamelijke en cognitieve processen bij emoties
Het belang van de functieleer voor de therapeut

Persoonlijkheidsleer
Het begrip ’persoonlijkheid’
Persoonlijkheidstheorieën
De trektheorie van Cattell
De cognitieve theorie van Ellis
De ‘big five’ theorie van John
Verschillen tussen mensen
Het meten van verschillen
Beoordelingseffecten
Belang van de persoonlijkheidsleer voor de therapeut

Ontwikkelingsleer
Ontwikkelingstheorieën
Piaget: de cognitieve ontwikkeling
Kohlberg: theorie over de morele ontwikkeling
Freud: theorie over de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de psychoseksuele ontwikkeling
Erikson: theorie over de psychosociale ontwikkeling
Het belang van de ontwikkelingsfasen voor de therapeut

Gedragsleer
Psychologie van de groep
Het individu in de groep
De rol van het individu in de groep
Socialisatie
Cognitieve dissonantie
Relaties in een groep
Leiderschap, macht en status
Soorten groepen
Ontstaan van een groep
De functie van een groep
Groepscohesie
De fundamentele attributiefout

Waarden, normen en sociale controle
Waarden
Normen
Sociale controle
De schaduwkant van de mens
Het omstandereffect
Het belang van gedragsleer voor de therapeut

Sociologie
Sociologie vierde gedrags-en maatschappijwetenschap
Sociologie betrekkelijk nieuwe wetenschap
Sociologie en cultuur
Invloed op de maatschappij
Sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit
Sociale veranderingen
Sociologie en de therapeut

Beroepshouding van de additieve therapeut
Een goede beroepshouding
Respect
Empathie
Echtheid

Macht binnen het therapeutisch proces
Machtsongelijkheid
Therapeutische relatie
Bronnen van macht
Machtsgebruik

Het therapeutisch proces
Omgaan met stress in de praktijk van de therapeut
Stress in de praktijk
Verwerkingsmechanismen

Ziek en gezond
De lichaamsbeleving
Beleving van de eigen persoonlijkheid
Isolement
Tijdsbeleving
Beleving van ruimte en omgeving
Afhankelijkheid en onmondigheid
Kwetsbaarheid en overgevoeligheid

Communicatie en interactie met zorgvragers en anderen
Communicatie
Informatie, zender, ontvanger en kanaal
Middelen tot communicatie
Soorten communicatie
Verbale en non-verbale communicatie
Intentionele en niet-intentionele communicatie
Horizontale en verticale communicatie
De eigenschappen van communicatie
Communicatiestoornissen
Feedback
Wat betekent feedback?
Feedback leren geven
De sandwichmethode
Verantwoordelijkheden

Communicatieve en sociale vaardigheden
Elementaire vaardigheden
Gesprekstechnieken en –modellen
Het slechtnieuwsgesprek
Het voorlichtingsgesprek
Het informatieverzamelend gesprek
Het probleemgesprek

Conflicthantering

Begeleidingsstrategieën
Attitude
Attitudebeïnvloeding
Attitudeverandering
Begeleiding van het veranderingsproces
Krachtenveldanalyse
Methodische begeleiding
Bevorderen van de therapietrouw

Omgaan met specifieke zorgvragers
Psychosociale reacties
Specifieke psychosociale reacties
De cliënt met angst of vrees
Vrees
Angst
Agressie
Verwardheid
Acute verwardheid
Chronische verwardheid
Verdriet

Menswetenschappen
Machteloosheid
Observatielijst
Resultaten meting
Inadequate therapiediscipline
Meetschalen voor evaluatie
Resultaten ten aanzien van de therapietrouw
Inadequate probleemhantering
Geestelijke nood

Zorgvragers in een crisis
Kenmerken van een crisis
Fasen van een crisis
Checklist voor de therapeut in geval van een crisis

Suïcidaal gedrag
Complex van factoren
Risicofactoren
Directe aanleidingen

De oudere mens in onze samenleving
Verouderingsprocessen
Lichamelijk ouder worden
De invloed van ziekten
Geestelijk ouder worden
Maatschappelijk ouder worden
Dementie
Vormen van dementie
Ziekte van Alzheimer
Multi-infarctdementie
Depressie bij ouderen

Transculturele hulpverlening
Culturele minderheidsgroepen

De gehandicapte medemens
De lichamelijk gehandicapte medemens
De verstandelijk gehandicapte medemens

Omgaan met seksualiteit, pijn, rouw, sterven en euthanasie
Seksualiteit en intimiteit
Menselijke behoefte
Professionaliteit van de therapeut in relatie tot seksuele intimidatie
Verschijnselen van seksueel misbruik
Samenlevingsvormen

Pijn
Functie van pijn
Pijnmeting
Pijnbehandeling
Lichamelijke beïnvloeding van de pijn
Psychische beïnvloeding van de pijn
Gevoelens
Controle over de eigen situatie
Aandacht voor de pijn
Draaglijkheid van de pijn

Sterven
Angst voor het sterven
1e stadium: onzekerheid
2e stadium: ontkenning en isolering
3e stadium: woede
4e stadium: marchanderen
5e stadium: depressie
6e stadium: aanvaarding

Rouw
Het rouwproces
Fasen van het rouwproces
Normale rouw
Identificatieproblemen
Anticiperende rouw
Pathologische rouw
Hulpverlening

Levenseinde
Euthanasie
Wilsonbekwaamheid
Weefsel- en orgaandonatie

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding in de additieve praktijk
Cliëntenvoorlichting
Samenwerkingsrelatie
Maatschappelijke en juridische context van voorlichting
Gedragsgerichte voorlichting
Stappenreeks ten behoeve van gedragsgerichte voorlichting
Persoonlijke bagage
Voorlichtingsmodel gerelateerd aan de stappenreeks

Beroepsinhoud en beroepsontwikkelingen
Beroepsprofiel
Gekwalificeerd voor de toekomst
De hulpvrager en het zorgaanbod
Verpleegkundig beroepsprofiel

Beroepsethiek
Kritisch denken en handelen
Wat houdt kritisch denken in?
Definitie van kritisch denken
Kenmerken van kritisch denken
Gedragscodes

Bewustwordingsproces van de therapeut
Persoonlijke bewustwording in het functioneren als therapeut
Bewustwording in relatie tot de ander

Beroepsgeheim
Wettelijke bepalingen bewaren van gegevens
Waarborg van de privacy

Ethische en gezondheidsvraagstukken
Ethische beslissingen
De ethische rechtvaardigheidsgronden
Onderzoeken van een situatie
Zorgvuldig handelen bij ethische dilemma’s
Het driestappenplan

Maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van arbeid, werk en vrije tijd
Sociologisch standpunt
De politiek
De mening over werk
Belang voor de therapeut
Visie op vrije tijd
Energie en vrije tijd
Visie op vrijwilligers en betaald werk

Oriëntatie op de additieve geneeswijzen
Basisprincipes ten behoeve van de additieve geneeswijzen
Verantwoord werken met additieve geneeswijzen
Levenskracht
Mensbeeld
Behandelingsniveau
Minimale interventie
De eed van Hippocrates

Humorale pathologie
Zelfhelend vermogen

Systeemtheorie
Homotoxicoseleer van Reckeweg
Humorale fase = reversibel
Cellulaire fase = irreversibel

Betekenis van de organen binnen de additieve geneeswijzen
Maag
Darmen
Lever
Galblaas
Pancreas
Mond
Keel
Schildklier
Nieren
Ogen
Blaas
Voortplantingsorganen
Longen
Huid
Hart
Hersenen

Verschil benaderingswijze regulier en additief
Gang van de cliënt binnen de reguliere geneeskunde
Gang van de cliënt bij de additieve geneeswijze
Anamneseformulier

Ontwikkeling van het beroep van additieve therapeut
BIG-wet
Registratie is niet vereist
Onderscheid in regelingen
Voorbehouden handelingen

Gewenste veranderingen/verbeteringen binnen de praktijk
Intercollegiale consultatie en toetsing
Intervisie als onderdeel van kwaliteitsbeleid
Wat is intervisie?

Additieve geneeswijzen in soorten

Homeopathie
Bevrijden van energie
De wetten van de homeopathie
De modaliteiten
Potenties
Hoge en lage potenties
De geneesmiddelen toepassen

Acupunctuur
Filosofie
Meridianen
Wetten van de acupunctuur
De klassieke acupunctuur en hulpmiddelen

Cupping ofwel schröpfen en bloedzuigers

Voeding
Vitaminen
De naamgeving
In vet of in water oplosbaar
Mineralen en sporenelementen
Diverse mineralen en hun eigenschappen
Vitaminen en hun eigenschappen
Vitamineaanvullingen
Vitaminepreparaten in soorten
E-nummers

Vastenkuur/reinigingskuur
Onvrijwillig vasten
Bewust vasten
Vastencrisis
Aanbevelingen tijdens de kuur
Afbouwperiode
Vastenperiode
Opbouwperiode
Kruidenthee

Kleitherapie
Samenstelling van klei
Uitwendig gebruik
Inwendig gebruik

Fytotherapie
Instinct
De apothecaris en de chirurgijn
Simplex- en complexrecepturen
Ontwikkelingen rond het jaar 1800
Het synthetiseren van geneesmiddelen
De hedendaagse fytotherapie
Verzamelen van de grondstoffen
Drogen en bewaren van de kruiden
Het zetten van een kruidenthee
Het warme aftreksel
Het koude aftreksel
Het maken van een tinctuur
Warme en koude kompressen
Gemmopreparaten
Werking en dosering van gemmotherapeutica
Leef- en voedingsgewoonten
Benaming in het latijn
Bewaren van geneesmiddelen
Gevaren bij het innemen
Geneesmiddelgebruik, zwangerschap en lactatie

Bach-bloesemtherapie
Bachs filosofie over gezondheid en ziekten
Bachs geneeswijze voor iedereen toepasbaar
Alfabetisch overzicht van de remedies
Verschillende diagnosemethoden
De indeling in zeven groepen
Eerste hulp-remedie
De inname van Bach-remedies

Aromatherapie
De ontwikkeling van de medische toepassing
Toepassing van etherische stoffen in de Middeleeuwen
Etherische oliën
Essence en distillaat
Niet oplosbaar in water
Uitpersen
De werking van etherisch oliën
Snelle opname via de huid en inhalatie
Energetische invloed
Gebruik en voorzorgen
Aromatherapie en homeopathie
Speciaal gebruik op de huid
Ontgiftingsreacties en overgevoeligheid
Baden
Kompressen
Verstuiving
Verdamping
Massage
Schoonheidsbehandeling
Sauna’s en stoombaden
Sportblessurebehandeling

Reflexologie
Vormen van reflexologie
Indeling in zones
Het gebruik van tussenstoffen
De werking van reflexologie
Wel of niet toepassen?
Houding van de cliënt
De massageruimte
De reflexologiebehandeling
Causale benadering
Hoe vaak behandelen?
Het behandeltempo
Reacties op de behandeling
Gevaarlijke reacties
Reacties na de behandeling

Ontspanningstechnieken
De oorzaken van gespannenheid
Gespannenheid ervaren
De noodzaak van ontspanning
De angst om te ontspannen
Het belang van jezelf rust te gunnen
Opnieuw programmeren van het vegetatieve zenuwstelsel
Ontspanning voor iedereen
Ademhalingsoefeningen
Autogene training
Speciale toepassingsmogelijkheden
Het instellen van de rust bij jezelf
De zes oefeningen
Zwaartegevoel en ontspannen van de spieren

Massagetechnieken

Psycho- en gedragstherapie
Het gesprek met de cliënt
Het therapeutisch gesprek
Vereisten voor een goed therapeutisch gesprek
Het eerste consult
Geuren
Het limbische systeem
Geurtherapie
Kleuren
Kleurentherapie
Prikkels in de verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ)

Irisdiagnostiek
Oude wetenschap
Ontwikkeling van de moderne irisdiagnostiek
Filosofie
Plaats in de moderne geneeskunde
Anatomie van het oog
De iris
Het netvlies
Opbouw van de iris
Iristopografie
Praktische toepassing
Standaard werkpatroon
Gebruik van een cliëntenkaart
De diagnose stellen
Constitutie
Vaststellen van de constitutie
Kleurveranderingen in de iris
Geboren met blauwe ogen
Oertypen blauwe en bruine ogen
De constitutietypen
Diathesen

Chakratherapie
Wat is een chakra?
Karma
De zeven hoofdchakra’s
Chakrablokkade

Zelfzorg en mantelzorg in relatie met professionele zorg
Zelfzorg
Mantelzorg
Professionele hulpverlening

Gezondheid als waarde en norm
Belang van de leefstijl
Invloed van gezondheidsgedrag
Het interne milieu
Het externe milieu
Leefwijze is een uniek patroon

Zorg voor de gezondheid
Het gezondheidsgedrag

Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO)
Vormen van voorlichting
Preventieve taken van GVO
Voorlichting gericht op gedragsverandering
GVO stappenplan
Gezondheidsvoorlichtingsplan

De organisatie van de gezondheidszorg
Indeling van de gezondheidszorg
De extramurale gezondheidszorg
De semimurale gezondheidszorg
De intramurale gezondheidszorg

De rol van de overheid in de Nederlandse gezondheidszorg
Gezondheidswetgeving vanaf 1956 tot nu

Wet BIG
Additief werkende therapeuten vrijgesteld
Beschermde beroepen
Registratie van beroepsgroepen
Voorbehouden handelingen
Tuchtrechtspraak

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Klachtrecht cliënten in de Zorgsector
Tuchtrecht
De rol van de Inspectie
Bekendmaken van de klachtenregelingen

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Rechten en plichten van de hulpverlener
Rechten van de patiënt
Recht op informatie
Second opinion
De toestemmingsvereiste
Wilsverklaring
Inzagerecht
Kopie van het patiëntendossier
Bewaartermijn en vernietiging
Duidelijkheid van groot belang
De patiëntenadministratie
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bescherming bij medische experimenten
Plichten van de patiënt

Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
Kwaliteitszorg bevorderen
De patiënt wordt kritischer
Communicatie met andere hulpverleners
De eigen beroepshouding
Deskundigheidsbevordering
Participatie in maatschappelijke ontwikkelingen
 

LESGELD

het lesgeldbedrag (inclusief de korting) per maand of ineens is het lesgeldbedrag dat op het moment van inschrijving op onze website van toepassing is
omdat onze opleidingen beroepsvormend zijn is er geen BTW op het lesgeld van toepassing

OMVANG

Deze volledig schriftelijke thuisstudie omvat 868 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet (tot 3 jaar na het beëindigen van de toezending)

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

toegankelijk vanaf mbo-niveau

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN

je kunt desgewensteen digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

 

PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Medische Basiskennis hbo module II.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Medische Basiskennis hbo II

   


* = Verplicht invulveld


Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.