Wijs een ander op de pagina   Contactgegevens SORAG-Akademie   Contactgegevens SORAG-Akademie   SORAG-Akademie op Twitter   SORAG-Akademie op Facebook

 

Algemene studievoorwaarden SORAG-Akademie

 

1. Aanmelding

 

Je kunt je op elk gewenst moment inschrijven als cursist van de SORAG-Akademie, door toezending van het inschrijfformulier aan het secretariaat of door inschrijving via internet.

 

2.Inschrijving

 

Binnen enkele dagen na ontvangst van het inschrijfformulier beslist de studieleiding van de SORAG-Akademie over je aangevraagde inschrijving en wordt per post of per e-mail een bevestiging van je toelating toegezonden. In de studiegids en op de website staat aangegeven welke vooropleiding eventueel noodzakelijk is om tot een cursus toegelaten te worden. De studieovereenkomst eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gekozen studieduur verstrijkt. Bij inschrijving respecteren wij de wettelijk vastgestelde bedenktijd van 14 werkdagen.

 

3.Lesgeld

 

Je voldoet het lesgeld door middel van een aan de SORAG-Akademie verstrekte machtiging tot incasso via je bankrekening, dan wel steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een acceptgirokaart, een nota of een e-mailnota. Bij niet-tijdige voldoening van het lesgeld kan de SORAG-Akademie de toezending van cursusmateriaal staken en blijft de verplichting tot betaling van het lesgeld bestaan. Voor eventuele kosten als gevolg van te late betaling zal de SORAG-Akademie extra kosten in rekening brengen.

 

4. Kwaliteitsgarantie

 

Je hebt als cursist het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de eerste les over de inhoud hiervan te reclameren bij de SORAG-Akademie, waarna tussen jou als cursist en de studieleiding een regeling zal worden getroffen. Zie hiervoor ook artikel 12 van deze Studievoorwaarden. Vragen van administratieve aard met betrekking tot het onderwijs zullen afgehandeld worden binnen 3 werkdagen.

 

5. Beëindigen van de studie

 

Je inschrijving kan voortijdig beëindigd worden. Een verzoek daartoe dien je ten minste 1 kalendermaand voor de gewenste datum van beëindiging aangetekend per post aan de SORAG-Akademie te zenden. Opzegging is niet mogelijk wanneer een opleiding zes maanden of korter duurt. Bij een voortijdige opzegging is het lesgeld over de opzegtermijn en het eventuele achterstallige lesgeld ineens verschuldigd. Is het lesgeld vooruit betaald, dan vindt restitutie plaats naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Over reeds ontvangen lesmateriaal kan geen restitutie worden verleend. De terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen na beëindiging van de studieovereenkomst of annulering.

 

6. Eigendom van het lesmateriaal

 

Na beëindiging van je studie en de volledige betaling van het lesgeld, wordt het lesmateriaal je eigendom. Het auteursrecht van de cursus blijft echter berusten bij de SORAG-Akademie, zodat je het lesmateriaal niet mag kopiëren, opslaan in een databestand, uitlenen, verkopen, of op een andere manier aan anderen ter hand stellen.

 

7. Huiswerkcorrectie en portokosten

 

De portokosten voor het inzenden en terugontvangen van het huiswerk zijn voor rekening van jou als cursist. Onvoldoende gefrankeerde huiswerkenveloppen worden aan de verzender geretourneerd. Gedurende je studie en tot maximaal 36 maanden na beëindiging van je studie heb je recht op gratis huiswerkcorrectie en studieadvies. Je hebt ook het recht om het huiswerk met behulp van het SORAG-Huiswerkprogramma via internet ter correctie in te zenden.

 

8. Studieverklaring en examen

 

Je ontvangt binnen 3 weken na de inzending van het laatste huiswerkformulier kosteloos een studieverklaring, waarin je gemiddelde beoordelingscijfer van het huiswerk staat aangegeven. Voor een aantal cursussen kun je een thuisexamen of een klassikaal examen afleggen, waarvoor een jaarlijks vast te stellen vergoeding verschuldigd is. Woon je buiten Nederland dan ontvang je de studieverklaring per e-mail.

 

9. Examengarantie

 

Je krijgt als cursist de garantie dat, wanneer bij een cursus waarbij aan een thuisexamen kan worden afgelegd je onverhoopt niet voor dit thuisexamen geslaagd bent, je na 3 maanden kosteloos een herexamen mag afleggen. Voorwaarde is dat je het volledige huiswerk van de betreffende cursus ter correctie hebt ingestuurd.

 

10. Aansprakelijkheid

 

De SORAG-Akademie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal van een bepaalde cursus, noch voor de toepassing van de lesstof door jezelf of enige andere derde. De aansprakelijkheid van de SORAG-Akademie is beperkt tot maximaal de hoogte van het voor de betreffende cursus of cursusmodule betaalde lesgeld.

 

11. Erkenning en accreditatie

 

De SORAG-Akademie voldoet zo goed mogelijk aan de eisen van accreditatie van haar opleidingen door beroepsorganisaties, maar is niet aansprakelijk indien een beroepsorganisatie je als cursist voor, tijdens of na de studie op kwalitatieve gronden weigert tot het lidmaatschap toe te laten.

 

12. Geschillen
 

Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Mocht overeenstemming onverhoopt niet mogelijk zijn, dan is het oordeel van de Klachtenregeling van de Stichting GezondZorg, Postbus 3, 6190 AA Beek Lb. betreffende alle cursussen, trainingen, opleidingen of onderwijstrajecten van toepassing. Uitgebreide informatie en de tekst van de Klachtenregeling zie onze website http://www.sorag.nl/page.php?pageid=23. Voor uitgebreide informatie en de tekst van de Klachtenregeling zie onze website
 

13. Deponering

 

Deze Algemene Studievoorwaarden zijn ingegaan per 15 oktober 2015 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Terug naar overzicht